Rekrutacja 2020/2021

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia  ogłasza nabór w roku szkolnym 2020/2021 w następujących zawodach:

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik motocyklowy

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik

Blacharz samochodowy

Lakiernik samochodowy

Fryzjer

Cukiernik

Piekarz

Kucharz

Kelner

Wędliniarz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kominiarz

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Kamieniarz

Murarz - tynkarz

Krawiec

 

Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają u mistrzów szkolących  w zakładach na terenie Kielc oraz powiatu kieleckiego.

O przyjęciu do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  powołana przez Dyrektora Szkoły .

 Kandydat kończący naukę w szkole podstawowej może złożyć podanie o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczna oraz powinien złożyć w terminie do 26 czerwca 2020 r. w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

1) kwestionariusz podpisany przez kandydata oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów;

2) zdjęcia - 2 szt.;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej  -  po zakończeniu roku szkolnego, czyli od 26.06.2020 r.;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych;

5) deklaracja pracodawcy o możliwości podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Uwaga: Sekretariat Szkoły  informuje o  zakładach pracy przyjmujących młodocianych pracowników na praktykę..

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna nie ustaliła zasad punktowych przyjęcia do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednak w przypadku dużej ilości kandydatów zostanie przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń według następujących zasad:

-  z najwyższą średnią ocen ze świadectwa z szkoły podstawowej

-  z  najwyższym wynikiem egzaminu po szkole podstawowej

 -  laureaci olimpiad i konkursów stopnia wojewódzkiego

 - wolontariusze

 -  kandydaci będący w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.

 

Listy przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów będą dostępne od 22.07.2020 r. w sekretariacie Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach, ul. Warszawska 34.

 

W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może przedłużyć termin rekrutacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły (tel. 41 344 76 53

 

DYREKTOR SZKOŁY

Powrót

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wypełnij formularz i zapisz się teraz.

Formularz podania