Zdobądź zawód PRZETWÓRCA MIĘSA

 

OPIS ZAWODU

Przetwórca mięsa wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z rozbiorem mięsa, jego magazynowaniem i przygotowywaniem do dystrybucji oraz związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych. W tym zawodzie szczególnie ważne są: staranność, precyzyjność i sprawność sensomotoryczna (zmysł, smak i wrażliwość węchowa). Będą one przydatne przy ocenie organoleptycznej produkowanych wyrobów.
 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Przetwórca mięsa potrafi:

– dobierać i przygotowywać surowce, półprodukty, dodatki i materiały pomocnicze do procesu produkcji wyrobów mięsnych i tłuszczowych oraz umie oceniać ich jakość;
– stosować normy, instrukcje i receptury w procesie produkcji wyrobów mięsnych i tłuszczowych;
– produkować wyroby mięsne i tłuszczowe zgodnie z zaplanowanym procesem technologicznym, przepisami prawa oraz systemami zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
– użytkować maszyny, urządzenia, sprzęt pomocniczy i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z instrukcją obsługi;
– magazynować surowce, półprodukty i wyroby gotowe, przestrzegając warunków
przechowywania;
– przygotowywać mięso i wędliny do konfekcjonowania i dystrybucji.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie przetwórca mięsa mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE,
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

ZAWÓD POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY,

DAJĄCY GWARANCJĘ DOBRZE PŁATNEJ PRACY.

Pliki do pobrania