Wypełnij poniższy formularz lub pobierz i wyślij podanie listownie na adres szkoły.

pobierz formularz podania

Wybór kierunku kształcenia *

Dane osobowe kandydata

Imię ucznia *

Nazwisko ucznia *

PESEL ucznia *

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) *

Miejsce urodzenia *

Telefon kontaktowy *

Adres e-mail *

Adres zameldowania kandydata

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Dotychczasowy przebieg nauki (nazwa, rok ukończenia szkoły)
Dane matki/opiekunki prawnej

Imię matki/opiekunki *

Nazwisko matki/opiekunki *

Telefon kontaktowy *

Adres e-mail

Adres zamieszkania

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Dane ojca/opiekuna prawnego

Imię ojca/opiekuna *

Nazwisko ojca/opiekuna *

Telefon kontaktowy *

Adres e-mail

Adres zamieszkania

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

*oznaczone pola są wymagane


Zaznaczenie poniższych kryteriów wymaga załączenia do wniosku dokumentów potwierdzających ich spełnianie

Dodatkowe informacje o kandydacie
Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
Niepełnosprawność kandydata.
Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.426).
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. Wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.)

Informujemy Panią/Pana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody spowoduje, brak możliwości złożenia Formularza w wersji elektronicznej, ponieważ nie będziemy mogli wykorzystać tych danych do celów rekrutacji. Dlatego prosimy Panią/Pana o uważne przeczytanie treści i oznaczenie odpowiednich pól zgody.Powrót