Rekrutacja 2019/2020

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia  ogłasza nabór w roku szkolnym 2019/2020 w następujących zawodach:

Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Mechanik motocyklowy
Blacharz samochodowy
Lakiernik samochodowy
Fryzjjer
Cukiernik
Piekarz
Kucharz
Kelner
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Kominiarz
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Kamieniarz
Murarz - tynkarz
 
Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają u mistrzów szkolących  w zakładach na terenie Kielc oraz powiatu kieleckiego.

   

O przyjęciu do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  powołana przez Dyrektora Szkoły .

 

Kandydat kończący naukę w gimnazjum/szkole podstwaowowej może złożyć podanie o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczna oraz powinien złożyć w terminie do 20 czerwca 2019 r. w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

1) kwestionariusz podpisany przez kandydata oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów;

2) zdjęcia - 3 szt.;

3) świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego  -  po zakończeniu roku szkolnego, czyli od 21.06.2019 r.;

4) zaświadczenie lekarszkie o braku przeciwskazań zdrowotnych;

5) deklaracja pracodawcy o możliwości podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Uwaga: Sekretariat Szkoły  informuje o  zakładach pracy przyjmujących młodocianych pracowników na praktykę..

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna nie ustaliła zasad punktowych przyjęcia do Rzemieśłniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach, o przyjęciu decyduje kolejnosć zgłoszeń.

Jednak w przypadku dużej ilości kandydatów zostanie przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń według następujących zasad:

-  z najwyższą średnią ocen ze świadectwa z gimnazjum

-  z  najwyższym wynikiem egzaminu gimnazjalnego

 -  laureaci olimpiad i konkursów stopnia wojewódzkiego

 - wolontariusze

 -  kandydaci będący w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.

 

Listy przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów będą dostępne od 20.07.2019 r.w sekretariacie Rzemieśłniczej Szkoły Branżowej I stpnia w Kielcach, ul. Warszawska 34.

 

W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może przedłużyć termin rekrutacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły (tel. 41 344 76 53

 

DYREKTOR SZKOŁY

Powrót

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wypełnij formularz i zapisz się teraz.

Formularz podania